Kvalitetspolicy

Ett trovärdigt miljöarbete börjar alltid inifrån med en hög kvalitetspolicy.

I Palgos miljötänkande har vi den övergripande målsättningen att aktivt arbeta för att varje åtgärd som bidrar till att förbättra miljön, är värd att ta tillvara och genomföra.

Med vår affärsidé och kvalitetspolicy hjälper vi våra kunder i miljöarbetet.

Palgo levererar mätinstrument och analysatorer för kontroll av yttre och inre miljö. Våra leverantörer är ledande internationella tillverkare av gasanalysatorer, kontinuerliga emissionsmätsystem och tillbehör.

I vårt arbete projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller vi mätsystem av hög kvalitet. Det är också vår uppgift och kvalitetspolicy att vara rådgivande när det gäller kvalitén på den mätutrustning vi representerar och levererar. Då kan våra kunder med noggranna mätvärden och högkvalitativ information påverka sin miljö på ett effektivt sätt.

Därför arbetar vi kontinuerligt med att hålla oss underrättade om gällande miljölagstiftning och fortlöpande regler. Genom att vara lyhörda för våra kunders miljö- och kvalitetskrav och ha dessa som minimikrav, kan vi granska vår egen verksamhet ur miljösynpunkt.

Allt detta ligger till grund för oss när vi gör inköp till vår verksamhet. I linje med vårt kvalitets- och miljötänkande prioriterar vi därför högkvalitativa produkter som är miljömärkta och kretsloppsanpassade.

Med vår kvalitetspolicy och vårt miljötänkande medverkar vi till en bättre och renare miljö.

Kvalitets- och miljöarbetet är inte några tidsbegränsade projekt hos oss. De är ständigt pågående utvecklingsarbeten som är integrerade i den dagliga verksamheten. Därför ser vi det som positivt att fokuseringen på vår miljö aldrig varit starkare än den är nu.

I denna positiva anda undersöker vi kontinuerligt möjligheterna till alternativa och miljövänliga val när det gäller den allmänna hanteringen av våra produkter. Med alla våra krav och målsättningar ska vår verksamhet bidra till en bättre miljö för både människor och natur. Det gäller både det positiva arbete vi utför och de metoder och material vi använder i vår ständigt förfinade utrustning.

Vårt miljötänkande är ett sammandrag av hur vi på Palgo tänker och arbetar. Vi hoppas att alla i branschen följer oss i dessa miljötankar och i våra framtidsvisioner. 

Kontakt

Palgo AB
Hammarvägen 1
232 37 Arlöv

Telefon: 040-664 28 50
E-post: info@palgo.se